Zápis do 1. tříd

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis do 1. třídy proběhne:

v pátek 14. dubna 2023 od 14 do 17 hodin

v sobotu 15. dubna 2023 od 9 do 12 hodin

 

KRITERIA PŘIJETÍ

V letošním školním roce můžeme přijmout žáky do naplnění celkové kapacity školy – 300 žáků.

Hlavním kritériem přijetí žáka do 1. třídy je spádovost dle Vyhlášky města Dubí z 26. 01. 2022.

 

DOKLADY K ZÁPISU

1. rodný list dítěte

2. občanský průkaz zákonného zástupce

3. u cizích státních příslušníků pas

4. rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo uděleno)

5. žádost o přijetí k zápisu –  buď vygenerované z online zápisu (odkaz bude funkční od 1. 3. 2023!)  nebo vyplněný tištěný formulář (obdržíte v MŠ nebo u zápisu)

6. zápisní list žáka 1. třídy (obdržíte v MŠ nebo u zápisu)

 

Datum narození

Nástup v řádném termínu

  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
  • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Nástup po odkladu

  • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  • K zápisu se musí dostavit všechny děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

  • písemná žádost zákonných zástupců,
  • doporučení školského poradenského zařízení,
  • doporučení odborného lékaře.

 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude vyvěšen na vstupních dveřích budovy školy Tovární 364 a Střední 120 a na webových stránkách školy. Rodiče obdrží Oznámení o přijetí žáka k plnění školní docházky.

 

 

V Dubí 1 dne 01. 09. 2022                                                                            Mgr. Jan Holub

zápisní lístek

žádost – přijetí do 1. třídy

žádost o odklad povinné školní docházky