Na ZŠ Dubí 1 se žáci 7. třídy účastní dějepisného experimentu

Na ZŠ Dubí 1 se žáci 7. třídy účastní dějepisného experimentu

Naše škola byla vybrána do experimentálního šetření zaměřeného na rozvoj kritického myšlení a porozumění čtenému žáků v rámci vyučovacího předmětu dějepis. Experiment je realizován pod záštitou Pedagogického fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a souvisí s projektem OP VVV „Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016436), do kterého je naše škola rovněž zapojena. Cílem experimentu je prostřednictvím nejnovějších poznatků z oblasti dějepisné výuky a psychologie učení rozvinout u dětí kritické myšlení a porozumění čtenému při práci s upravenými historickými prameny. Výsledky experimentu budou známy přibližně za půl roku, tak věřme, že přinesou podnětné závěry nejen pro nás a naše žáky, ale že se stanou inspirací i pro nezapojené kantory napříč republikou, kteří se snaží obohatit vlastní výuku o strategie a přístupy rozvíjející kritické uvažování a porozumění čtenému textu jejich žáků a studentů. 

Mgr. Adéla Hufová, učitel dějepisu a projektový metodik UJEP