Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu dětí do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu 2024 (PDF)

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis do 1. třídy proběhne:

 • v pátek 19. dubna 2024 od 14 do 17 hodin
 • v sobotu 20. dubna 2024 od 9 do 12 hodin
 • Odkaz na ONLINE ZÁPIS je funkční od 1. března 2024!

PŘÍPRAVNÝ KROUŽEK

Přípravný kroužek pro předškoláky probíhá na budově Tovární 364 každou středu od 15 hodin.

V letošním školním roce můžeme přijmout žáky do naplnění celkové kapacity školy – 300 žáků.

Hlavním kritériem přijetí žáka do 1. třídy je spádovost dle Vyhlášky města Dubí z 26. 1. 2022.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Nástup v řádném termínu

 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Nástup po odkladu

 • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • K zápisu se musí dostavit všechny děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

 • písemná žádost zákonných zástupců,
 • doporučení školského poradenského zařízení,
 • doporučení odborného lékaře.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude vyvěšen na vstupních dveřích budovy školy Tovární 364 a Školní náměstí 177 a na webových stránkách školy. Rodiče obdrží Oznámení o přijetí žáka k plnění školní docházky.


DOKUMENTY


Výsledky zápisů z minulých let:

Výsledky zápisu dětí do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu 2024 (PDF)

Výsledky zápisu dětí do prvních tříd pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu 2023 (PDF)

Papírovou podobu přijetí si, prosím, vyzvedněte na hlavní budově školy (Školní náměstí 177) v úterý 2. 5. 2023 od 6:00 do 15:40 hodin.

Jak se k nám dostanete: en.mapy.cz/s/kudelazose