Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. třídy proběhne:

 • v pátek 14. dubna 2023 od 14 do 17 hodin
 • v sobotu 15. dubna 2023 od 9 do 12 hodin

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Při zápisu můžeme přijmout žáky pouze do naplnění celkové kapacity školy, která je stanovena na 300 žáků. Jediným platným kritériem přijetí žáka do 1. třídy je spádovost dle Vyhlášky města Dubí z 26. 01. 2022.

DOKLADY K ZÁPISU

1. rodný list dítěte

2. občanský průkaz zákonného zástupce

3. u cizích státních příslušníků pas

4. rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo uděleno)

5. žádost o přijetí k zápisu vygenerovaná z zapisyonline.cz

6. zápisní list žáka 1. třídy (obdržíte v MŠ nebo u zápisu)

Nástup v řádném termínu

 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Nástup po odkladu

 • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • K zápisu se musí dostavit všechny děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

 • písemná žádost zákonných zástupců,
 • doporučení školského poradenského zařízení,
 • doporučení odborného lékaře.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude vyvěšen na vstupních dveřích budovy školy Tovární 364 a Školní náměstí 177 a na webových stránkách školy. Rodiče obdrží Oznámení o přijetí žáka k plnění školní docházky.