Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu dětí do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu 2024 (PDF)

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Nástup v řádném termínu

  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
  • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Nástup po odkladu

  • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  • K zápisu se musí dostavit všechny děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

  • písemná žádost zákonných zástupců,
  • doporučení školského poradenského zařízení,
  • doporučení odborného lékaře.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude vyvěšen na vstupních dveřích budovy školy Tovární 364 a Školní náměstí 177 a na webových stránkách školy. Rodiče obdrží Oznámení o přijetí žáka k plnění školní docházky.


DOKUMENTY


Výsledky zápisů z minulých let:

Výsledky zápisu dětí do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu 2024 (PDF)

Výsledky zápisu dětí do prvních tříd pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu 2023 (PDF)

Papírovou podobu přijetí si, prosím, vyzvedněte na hlavní budově školy (Školní náměstí 177) v úterý 2. 5. 2023 od 6:00 do 15:40 hodin.

Jak se k nám dostanete: en.mapy.cz/s/kudelazose